اخذ پروانه فنی مهندسی

اخذ پروانه فنی مهندسی

اخذ پروانه فنی مهندسی 622 546 FIRSTMAN

با توجه به سوابق خدمات فنی و مهندسی شرکت نوآوران صنعت موتور در رشته تجهیزات و تاسیسات، این شرکت در سال 1394 اقدام به دریافت جواز خدمات مهندسی از وزارت صنایع و معادن نمود که با بررسی مدارک و سوابق شرکت توسط تیم ممیزی آن وزارت خانه در کوتاه ترین زمان ممکن موفق به دریافت آن گردید. سپس با توجه به رویه های جاری وزارت خانه، در سال 1395 اقدام به درخواست پروانه فنی و مهندسی نمود که با ممیزی مجدد از طرف کارشناسان حوزه مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به دریافت این پروانه در تاریخ 08/04/1395 به مدت سه سال گردید.