دستگاه بازیافت بخارات بنزین شرکت در وندورلیست پخش فرآورده های نفتی قرار گرفت

دستگاه بازیافت بخارات بنزین شرکت در وندورلیست پخش فرآورده های نفتی قرار گرفت

دستگاه بازیافت بخارات بنزین شرکت در وندورلیست پخش فرآورده های نفتی قرار گرفت 1639 1229 FIRSTMAN

با توجه به بازدید کارشناسان بخش کهاب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از دستگاه بازیافت بخارات بنزین (VRU) ساخت این شرکت و انجام تستهای لازم بر روی آن که نتایج رضایت بخشی را به دنبال داشت، دستگاه مذکور در لیست دستگاه های تایید شده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار گرفت. در حال حاضر شرکت نوآوران آمادگی عرضه و فروش این دستگاه به جایگاه های بنزین را دارد.

نوآوران صنعت موتور