شرکت نوآوران صنعت موتور در لیست شرکت های دانش بنیان

دانش بنیان

شرکت نوآوران صنعت موتور در لیست شرکت های دانش بنیان

شرکت نوآوران صنعت موتور در لیست شرکت های دانش بنیان 800 557 FIRSTMAN

براساس ارزیابی های انجام شده طبق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت نوآوران صنعت موتور در حوزه فناوری ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته بعنوان شرکت دانش بنیان تایید گردید.

نوآوران صنعت موتور